Jakość i profesjonalizm

Wysoka jakość usług i pełen pro­fe­sjo­na­lizm to nasza wizy­tówka. Zado­wo­le­nie naszych klien­tów jest dla nas moty­wa­cją do dal­szej pracy.

Doświadczenie

Nasz ser­wis działa nie­prze­rwa­nie od 2008 roku. Przez cały ten czas sta­wiamy na dal­szy roz­wój i jeste­śmy na bie­żąco z naj­now­szymi tren­dami z dzie­dziny infor­ma­tyki.

Konkurencyjne ceny

Roz­sądne ceny usług ser­wi­so­wych powo­dują, że nasi klienci czę­sto pole­cają nas swoim bli­skim. Ofe­ru­jemy rów­nież pro­mo­cje i rabaty dla sta­łych klien­tów.

Czas wykonania usługi

Sta­ramy się, aby nasze usługi trwały jak naj­kró­cej, dba­jąc rów­nież o sta­ran­ność ich wyko­na­nia.

Bezpieczeństwo danych

Pod­czas wyko­ny­wa­nia napraw może­cie mieć pew­ność, że Wasze dane są odpo­wied­nio zabez­pie­czone.

Gwarancja

Wszyst­kie nasze pro­dukty i usługi objęte są gwa­ran­cją. Okres gwa­ran­cji zależny jest od rodzaju usługi lub towaru.